Mám zájem o rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je ideálním a efektivním způsobem vymáhání pohledávek především pro poskytovale nebankovních půjček, telekomunikační společnosti, leasingové společnosti a další ...

Rozhodčí doložka do uzavíraných smluv nebo faktur

Rozhodčí doložka do uzavíraných smluv nebo faktur

 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy ……..…………….. uzavřené dne ……..… nebo vzniklé v souvislosti s ní včetně sporů ze zajištění závazků z této Smlouvy (dále jen „spory“), budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle českého práva v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění.
 1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění, na následujícím způsobu určení rozhodců. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že spor bude projednávat a rozhodovat vždy jeden rozhodce z následujících osob, jenž bude jako rozhodce ad hoc navržen žalobcem v rozhodčí žalobě (návrhu na zahájení rozhodčího řízení):

JUDr. Jaromír Štůsek, narozen 28. 9. 1982, Mgr. Jan Marek, narozen 23. 8. 1982, Mgr. Emil M. Švorc, narozen 2. 2. 1983, Mgr. Adam Hromas, narozen 29. 4. 1984, společná kontaktní adresa těchto rozhodců: Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 – Libeň.

 1. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. se smluvní strany výslovně dohodly na těchto pravidlech a postupu rozhodčího řízení:
 • Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách pravidel tohoto řízení, jež nejsou výslovně upravena v této rozhodčí smlouvě, pověřují určeného rozhodce přiměřeně použít pro projednání a rozhodnutí tohoto sporu zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen „o. s. ř.“), a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění.
 • Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou, která se podává rozhodci. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy byla žaloba doručena rozhodci. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle jedno vyhotovení žaloby. Současně rozhodce vyzve žalovaného, aby do 7 dnů od doručení žaloby předložil k této žalobě své písemné vyjádření doložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává. V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné a nárok, který je žalobcem uplatňován, žalovaný tímto uznává. Proti rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Doručením rozhodčího nálezu se stává rozhodčí nález pravomocným a je vykonatelný. 
 • Smluvní strany se dohodly, že adresami pro doručování v rámci rozhodčího řízení ve smyslu ustanovení § 46a o. s. ř. jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud si smluvní strany nesdělí prokazatelným způsobem jinou adresu, na niž má být doručeno. 
 • Výzva k vyjádření a Rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V případě, že účastníkův pobyt nebude znám, může rozhodce ustanovit takovému účastníku opatrovníka.
 • Spor bude rozhodcem rozhodován bez ústního jednání na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li rozhodce považovat písemné důkazy za dostačující, popř. požádá-li o nařízení ústního jednání některá ze stran řízení, je oprávněn ústní jednání nařídit. O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí rozhodce strany předvoláním. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo nebo pobočka rozhodce (viz seznam rozhodců MS ČR). Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na jiném, podle uvážení rozhodce vhodném místě (bydliště rozhodce).
 • Rozhodčí řízení je rozhodcem vedeno zásadně neveřejně, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.
 • Poplatek za rozhodčí řízení a správní paušál je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby, nejpozději však na výzvu rozhodce a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení, nejpozději však na výzvu rozhodce. Výše poplatku činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000,- Kč, správní paušál činí 300,- Kč, k čemuž bude připočtena případná DPH. Rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. V dalších otázkách týkajících se rozhodčího poplatku rozhodce jmenovaný pro rozhodnutí sporu přiměřeně použije zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném a účinném znění. Uhrazený poplatek za rozhodčí řízení představuje odměnu rozhodce, který byl určen k projednání a rozhodnutí sporu.
 • V případě, že některá ze smluvních  stran  bude  ve  sporu  zastoupena  právním  zástupcem,  náklady právního zastoupení  zahrnují  odměnu  za  zastupování  advokátem  či  notářem  v  řízení a náhradu hotových výdajů včetně náhrady cestovních výdajů ve výši stanovené  dle  vyhlášky MS 177/1996 Sb., v platném a účinném znění (advokátní tarif). 
 • Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne rozhodce bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.
 • Předpokládané druhy nákladů, které mohou účastníkovi v rozhodčím řízení vzniknout, tvoří poplatek za rozhodčí řízení a správní paušál vč. případné DPH, náklady právního zastoupení a náhrada hotových výdajů (viz výše).
 1. Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této rozhodčí smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této rozhodčí smlouvy platná a účinná.
 1. Smluvní strany svými níže uvedenými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s podstatou a principy rozhodčího řízení a zejména s důsledky, které pro ně mohou uzavřením rozhodčí smlouvy nastat. Obě strany jsou zejména seznámeny se skutečností, že pravomocný rozhodčí nález může sloužit jako exekuční titul pro výkon exekučního řízení, přičemž toto může znamenat výrazný zásah do jejich majetkové sféry.
 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Na důkaz pravdivé, svobodné, vážně a srozumitelně projevené vůle, vědomi si všech důsledků této Rozhodčí smlouvy, připojují smluvní strany své podpisy, a to z vlastní vůle, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek.

 

 

V ……………………. dne …………………..

Kontaktujte nás

Na vaší poptávku budeme reagovat nejpozději do dvou pracovních dnů. Děkujeme.