Mám zájem o rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je ideálním a efektivním způsobem vymáhání pohledávek především pro poskytovale nebankovních půjček, telekomunikační společnosti, leasingové společnosti a další ...

Spory pro rozhodčí řízení

Rozhodčímu řízení podléhají veškeré majetkové spory, jestliže by strany mohly o předmětu sporu uzavřít smír. Majetkovým sporem se rozumí nejen spor, jehož přemětem je finanční částka, nýbrž i spor o nárocích, které jsou penězi ocenitelné. Bez pochyb tak lze mezi majetkový spor řadit i spor o splnění jiné než peněžité smluvní povinnosti (např. povinnost provést dílo). V rozhodčím řízení lze proto rozhodovat majetkové spory obchodního a občanskoprávního charakteru, a to jak na plnění povinnosti, tak i spory určovací, tedy spory o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není.

Do rozhodčího řízení dále spadají i věci směnečné, šekové a pracovně právní ve vztahu k majetku tj. ušlá mzda, krácení mzdy, náhrada škody atd. Do pravomoci rozhodce spadají i spory o vznik, změnu nebo zánik vlastnického práva a jiných věcných práv k nemovitostem a rozhodčí nález v takové věci je podkladem pro provedení změny do katastru nemovitostí.

V rozhodčím řízení mohou být rozhodnuty všechny spory, jejichž předmětem je majetek, nebo jejichž předmět lze vyjádřit v majetkových hodnotách, především v penězích, a to bez ohledu na to, zda jde o spor směřující k povinnosti plnit, činit, popřípadě zdržet se určitého jednání nebo něco strpět, či o spor na určení určitého práva nebo právního vztahu.

Spor se tedy může týkat jak věcí, tak práv, majetková hodnota může být jak hmotná, tak nehmotná – např. duševní vlastnictví a jeho majetkové aspekty.

Kontaktujte nás

Na vaší poptávku budeme reagovat nejpozději do dvou pracovních dnů. Děkujeme.